Z dniem 1 stycznia 2019 została wstrzymana sprzedaż urządzeń Philips Blue Control ze względu na zmiany organizacyjne w produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem urządzenia proszę o informację e-mailem. Odezwiemy się do Państwa niezwłocznie.

Regulamin sklepu

Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO
 Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MAZPOL


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów, w tym Konsumentów ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Firmę pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL Maciej Zarembski z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5 , 90-562 Łódź, posiadającą numer NIP: 726-101-02-48 prowadzącą w nim sprzedaż produktów marki Philips BlueControl pod adresem: www.bluecontrol.com.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedającym.

2. Stronami umowy sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej www.bluecontrol.com.pl są Klient dokonujący zakupu towaru oraz Sprzedający/Sklep.

3. Regulamin określa między innymi zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów wpłat za sprzedane produkty, uprawnienia Klientów do wycofania zamówienia, odstąpienia od umowy przez Konsumentów, składania oraz rozpatrywania reklamacji – w ramach umów zawieranych między Sklepem a Klientem.

4. Do korzystania ze sklepu internetowego wymagany jest komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.  

5. Nie jest dopuszczalne podejmowanie aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w treści publikowane na stronie internetowej sklepu, udostępniania treści o charakterze bezprawnym, rozsyłania spamu, prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich albo niekompatybilnością sprzętu używanego przez Klienta ze sklepem.

7. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest akceptacja niniejszego regulaminu. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

8. Klient  dokonuje zakupu towarów bez rejestracji i założenia konta.

9. Umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Klienta.

10. Miejscem realizacji dostawy towarów jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje.

11. Sklep internetowy oferuje prezentowane na stronie towary według cen określonych cennikiem podanym przy każdym towarze i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

12. Sprzedawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości oferowanych towarów na stronie internetowej Sklepu.

13. Nabywcą towarów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci), które oświadczyły, że znany jest im Regulamin korzystania ze sklepu i zaakceptowały go, dokonały zamówienia oraz dokonały określonej w cenniku opłaty.


§ 2 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Produkty będące w sprzedaży są urządzeniami medycznymi wykorzystującymi niebieskie światło LED. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu produktów wynikające z niedostosowania się do wskazówek producenta.

3. Ceny produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Nie zawierają one kosztów dostawy produktu na adres wskazany przez Klienta. Dostawa zamówionego produktu podlega dodatkowej odpłatności. Informacje o kosztach dostawy są dostępne na stronie internetowej sklepu i wyświetlane przed zatwierdzaniem transakcji po dokonaniu zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka.  

4. W przypadku dostawy zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy będzie zgodny z cennikiem Poczty Polskiej obowiązującym w dniu nadania towaru.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.

6. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon zawierające cenę towaru i koszty przesyłki.


§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu z danymi niezbędnymi do realizacji umowy.

2. Przesyłając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów.

3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem na podany w formularzy adres e-mail. Wysłanie powyższej wiadomości mailowej przez sklep stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta i stanowi zawarcie wiążącej umowy sprzedaży.

4. Po dodaniu produktu do koszyka, w formularzu zamówienia Klient obowiązkowo musi wypełnić rubryki dotyczące danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptować politykę prywatności i regulamin Sklepu.

5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę.

6. Do chwili zapłaty pełnej ceny towar pozostaje własnością Sprzedającego.

7. W sprawach dotyczących realizacji zamówień ze Sklepem można kontaktować się pod adresem: office@bluecontrol.com.pl

8. W wypadku, gdy w formularzu dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe, Sklep – o ile będzie to możliwe - podejmie dodatkowe działania zmierzające np. do uzupełnienia lub poprawienia formularza.

9. W formularzu Klient proszony jest o podanie kontaktowego numeru telefonu. Podanie numeru jest niezbędne do doręczenia przesyłki.

10. W braku możliwości realizacji w całości lub w części zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep niezwłocznie zwróci klientowi zapłaconą cenę, jednak nie później niż w terminie 14 dni, w zakresie w jakim zostało dokonane odstąpienie.

11. W wypadku, gdy jedynie część towarów jest dostępna, Klient jest o tym informowany za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy i zostanie poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W razie anulowania całości zamówienia, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni. W razie nie zrealizowania części zamówienia, Sklep zwraca Klientowi ewentualną nadpłatę, jeżeli taka występuje, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni

12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: office@bluecontrol.com.pl

13.Zakupione towary wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.


§ 4 Formy płatności

Płatności za towary przez Klientów dokonywane są przelewem bankowym przed wysłaniem towarów na rachunek bankowy sklepu.

DANE KONTA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRZELEWU:

BANK PKO BP SA ODDZIAŁ 6 W ŁODZI rachunek bankowy nr 81 1020 3408 0000 4402 0017 0126 (w polu TYTUŁEM należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, jaki będzie wyszczególniony na początku wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie – w wypadku braku e-maila po złożeniu zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu).


§ 5 Termin i sposób dostawy

1. Termin dostawy to składowa terminu wysyłki oraz terminu dostarczenia jej przez kuriera.

2. Sposoby dostawy to: przesyłka kurierska lub pocztowa. Inne formy odbioru mogą zostać uzgodnione indywidualnie przez Klienta i Sklep.

3. Zamówienia są realizowane i wysyłane do Klientów niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sprzedającego zapłaty pełnej ceny wraz z kosztami przesyłki za zamówiony towar.  

4. Klient powinien otrzymać przesyłkę max. w ciągu 72 godzin od daty zarejestrowania zapłaty (dotyczy to dni roboczych).

5. Po wysłaniu towaru, Sklep wysyła Klientowi o tym powiadomienie na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia.

6. Koszt dostawy stanowi dodatkowy koszt i nie jest uwzględniony w cenach towarów, wskazywany jest jednak przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta w wypełnianym formularzu zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklepu, a także wskazywana jest podczas zatwierdzania zamówienia po wypełnieniu formularza zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki z zamówionym towarem przez Klienta wskazane jest sprawdzenie, czy opakowanie jest uszkodzone. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzeń lub prób otwierania zaleca się, aby w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół uszkodzeń, nie przyjmując towaru oraz skontaktować się ze Sklepem.


§ 6 Dobrowolne prawo zwrotu

1. Sprzedawca oferuje Klientowi dobrowolne prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 90 dni od jego dostarczenia. Dzięki temu Klientowi przysługuje prawo do uwolnienia się od skutków umowy po upływie 14-dniowego terminu wynikającego z przepisów o odstąpieniu od umowy (§ 6 regulaminu).

2. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z prawa do dobrowolnego zwrotu towaru jest:
a) jego odesłanie na adres Sprzedawcy w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania towaru;
b) odesłanie towaru w stanie bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu.

3. Do chwili upływu ustawowego terminu do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem (§ 6 regulaminu).

4. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu.

5. Koszty dobrowolnego zwrotu produktu obciążają w całości Klienta.  


§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od objęcia produktu w posiadanie przez niego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego oświadczenia przed jego upływem.

2. Do odsyłanego towaru Klient powinien dołączyć paragon lub inny dowód zakupu towarów w Sklepie oraz oświadczenie Klienta na piśmie o zwrocie towaru lub wypełniony wzór odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Klient ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.

5. W razie skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia Klient nie ponosi kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy i kosztów dostarczenia rzeczy ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sklep.

6. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni po otrzymaniu zwrotu towaru. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w oświadczeniu o zwrocie towaru lub we wzorze odstąpienia od umowy albo przekazem pocztowym na adres klienta wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, który jest oferowany przez Sprzedawcę.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktów, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 7 Rękojmia. Postępowanie reklamacyjne.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne zamówionej rzeczy na postawie przepisów o rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Konsumentowi. Zastosowanie mają przepisy art. 556 i nast. kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za wady prawne rzeczy spoczywa na sprzedawcy przez okres dwóch lat, licząc od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady; jeśli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin dochodzenia uprawnień z rękojmi za wady prawne biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

2. Przed odebraniem przesyłki z zamówionym towarem wskazane jest sprawdzenie przez Klienta, czy opakowanie jest uszkodzone. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzeń lub prób otwierania zaleca się, aby w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół uszkodzeń, nie przyjmując towaru oraz skontaktować się ze sklepem.

3. Reklamacje należy zgłaszać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@bluecontrol.com.pl lub listem poleconym na adres Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL Maciej Zarembski ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź z dopiskiem "Reklamacja".

4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (imię, nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), a także okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. Nieustosunkowanie się przez sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoważne z jej uwzględnieniem.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

8. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Sprzedawcę.

9. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta nie będą rozpatrywane.


§ 8 Prywatność i poufność

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne i będą wykorzystane wyłącznie do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Klient przed dokonaniem zamówienia musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) .

3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

ZAŁĄCZNIKI:
• Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL Maciej Zarembski z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź, tel.+ 48 42 650 66 31 lub + 48 601 271 062, e-mail: office@bluecontrol.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać nam rzecz na adres: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL Maciej Zarembski z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź,
tel.+ 48 42 650 66 31 lub + 48 601 271 062,
e-mail: office@bluecontrol.com.pl

Ja/My …………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy/odbioru…………………………………......................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………....................

Adres konsumenta(-ów) ………………………………...................................

Podpis konsumenta ……………………………….....................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ………………………………..............................................................